අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සත්කාරයට කිසියම් හෝ දායකත්වයක් දෙන්න කැමති නම් පහලින් තිබෙන මාර්ග හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. 

මූණූ පොතෙන්             https://www.facebook.com/IMCD.Official
ට්වීටර් කුරුල්ලා         @IMCD_official

දුරකතනයෙන් නම්      0772517512    උපුල් සේනානායක
                                     0716312367    හරිත තිලකරත්න